STT Loại Dịch Vụ Đơn Giá (đ) Đơn Vị Ghi Chú
1 Phục hình tháo lắp
2 Nền hàm nhựa cứng bán hàm 700,000 Hàm
3 Nền hàm nhựa cứng toàn hàm 1,200,000 Hàm
4 Nền hàm nhựa dẻo bán hàm 1,500,000 Hàm
5 Nền hàm nhựa dẻo toàn hàm 2,000,000 Hàm
6 Nền hàm nhựa khung thép bán hàm 1,500,000 Hàm
7 Nền hàm nhựa khung thép toàn hàm 2,000,000 Hàm
8 Nền hàm nhựa khung kim loại quý titan bán hàm 2,000,000 Hàm
9 Nền hàm nhựa khung kim loại quý titan toàn hàm 2,500,000 Hàm
10 Răng nhựa nội 200,000 răng
11 Răng nhựa ngoại 300,000 răng
12 Răng Composite 400,000 răng
13 Răng sứ Mỹ 500,000 răng
14 Sửa hàm cũ mức I 300,000 lần
15 Sửa hàm cũ mức II 500,000 lần
16  Phục hình răng cố định
17 Chốt KL quý Titan + Cùi 500,000
18 Chốt sợi Cacbon + Cùi 700,000
19 Cắt bỏ chụp răng cũ 200,000 răng
20 Cắt bỏ cầu răng cũ mức I 300,000 răng
21 Cắt bỏ cầu răng cũ mức II 400,000 răng
22 Inlay / Onlay TiTan mức I 1,500,000 răng
23 Inlay / Onlay TiTan mức II 2,000,000 răng
24 Inlay / Onlay sứ toàn phần mức I 2,000,000 răng
25 Inlay / Onlay sứ toàn phần mức II 2,500,000 răng
26 Phục hình kim loại toàn phần 700,000 răng
27 Phục hình Titan toàn phần 1,000,000 răng
28 Phục hình kim loại phủ sứ mức I 1,000,000 răng
29 Phục hình kim loại phủ sứ mức II 1,200,000 răng
30 Phục hình Titan phủ sứ 2,000,000 răng
31 Phục hình toàn sứ Venus bán phần 4,000,000 răng
32 Phục hình toàn sứ Venus toàn phần 4,500,000 răng
33 Phục hình toàn sứ Katana bán phần 3,500,000 răng
34 Phục hình toàn sứ Katana toàn phần 4,000,000 răng
35 Phục hình toàn sứ Zinconia phủ sứ 4,000,000 răng
36 Phục hình toàn sứ Full Zinconia toàn phần 4,500,000 răng
37 Phục hình toàn sứ Cercon thường 5,000,000 răng
38 Phục hình toàn sứ Cercon HT phủ sứ 5,500,000 răng
39 Phục hình toàn sứ Cercon HT toàn phần 5,500,000 răng
40 Phục hình toàn sứ Argen toàn phần 6,000,000 răng
41 Phục hình toàn sứ HT Smile bán phần 6,500,000 răng
42 Phục hình toàn sứ HT Smile toàn phần 7,000,000 răng
43 Phục hình toàn sứ Emax phủ sứ 6,000,000 răng
44 Veneer thẩm mỹ (Emax)  7,500,000  răng
45 Phục hình toàn sứ Emax mức II toàn phần 6,500,000 răng
46 Phục hình toàn sứ DDBio phủ sứ 6,000,000 răng
47 Phục hình toàn sứ DDBio toàn phần 6,500,000 răng
48 Phục hình toàn sứ Nacera phủ sứ 7,000,000 răng
49 Phục hình toàn sứ Nacera toàn phần 8,000,000 răng
50 Phục hình toàn sứ Lava phủ sứ 7,500,000 răng
51 Phục hình toàn sứ Lava toàn phần 8,000,000 răng
52 Tẩy trắng răng 
53 Tẩy trắng răng tại nhà mức I 1,000,000 hàm
54 Tẩy trắng răng tại nhà mức II 1,200,000 hàm
55 Tẩy trắng răng tại phòng khám mức I 1,200,000 hàm
56 Tẩy trắng răng tại phòng khám mức II 1,500,000 hàm
57 Tẩy trắng răng kết hợp phòng khám + tại nhà 3,000,000 Lộ trình

0225 652 9999