STT Loại Dịch Vụ Đơn Giá (đ) Đơn Vị Ghi Chú
1 Tư vấn lập kế hoạch chỉnh nha 300,000
2 Nắn chỉnh cố định mắc cài thép mức I 10,000,000 hàm
3 Nắn chỉnh cố định mắc cài thép mức II 12,000,000 hàm
4 Nắn chỉnh cố định mắc cài thép mức III 15,000,000 hàm
5 Nắn chỉnh cố định mắc cài thép thông minh mức I (tự buộc) 15,000,000 hàm
6 Nắn chỉnh cố định mắc cài thép thông minh mức II (tự buộc) 17,000,000 hàm
7 Nắn chỉnh cố định mắc cài thép thông minh mức III (tự buộc) 20,000,000 hàm
8 Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ mức I 15,000,000 hàm
9 Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ mức II 17,000,000 hàm
10 Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ mức III 20,000,000 hàm
11 Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ thông minh mức I 20,000,000 hàm
12 Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ thông minh mức II 25,000,000 hàm
13 Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ thông minh mức III 30,000,000 hàm
14 Nắn chỉnh cố định mắc cài mặt lưỡi mức I 25,000,000 hàm
15 Nắn chỉnh cố định mắc cài mặt lưỡi mức II 30,000,000 hàm
16 Nắn chỉnh cố định thẩm mỹ không mắc cài mức I 30,000,000 hàm
17 Nắn chỉnh cố định thẩm mỹ không mắc cài mức II 40,000,000 hàm
18 Nắn chỉnh cố định thẩm mỹ không mắc cài mức III 50,000,000 hàm
19 Mini Vis chỉnh nha mức I 2,000,000 cái
20 Mini Vis chỉnh nha mức II 2,500,000 cái
21 Máng trainer trên chỉnh nha mức I 2,000,000 bộ
22 Máng trainer trên chỉnh nha mức II 3,000,000 bộ

0225 652 9999