STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Tư vấn lập kế hoạch chỉnh nha300,000
2Nắn chỉnh cố định mắc cài thép mức I10,000,000hàm
3Nắn chỉnh cố định mắc cài thép mức II12,000,000hàm
4Nắn chỉnh cố định mắc cài thép mức III15,000,000hàm
5Nắn chỉnh cố định mắc cài thép thông minh mức I (tự buộc)15,000,000hàm
6Nắn chỉnh cố định mắc cài thép thông minh mức II (tự buộc)17,000,000hàm
7Nắn chỉnh cố định mắc cài thép thông minh mức III (tự buộc)20,000,000hàm
8Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ mức I15,000,000hàm
9Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ mức II17,000,000hàm
10Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ mức III20,000,000hàm
11Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ thông minh mức I20,000,000hàm
12Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ thông minh mức II25,000,000hàm
13Nắn chỉnh cố định mắc cài sứ thông minh mức III30,000,000hàm
14Nắn chỉnh cố định mắc cài mặt lưỡi mức I25,000,000hàm
15Nắn chỉnh cố định mắc cài mặt lưỡi mức II30,000,000hàm
16Nắn chỉnh cố định thẩm mỹ không mắc cài mức I30,000,000hàm
17Nắn chỉnh cố định thẩm mỹ không mắc cài mức II40,000,000hàm
18Nắn chỉnh cố định thẩm mỹ không mắc cài mức III50,000,000hàm
19Mini Vis chỉnh nha mức I2,000,000cái
20Mini Vis chỉnh nha mức II2,500,000cái
21Máng trainer trên chỉnh nha mức I2,000,000bộ
22Máng trainer trên chỉnh nha mức II3,000,000bộ

0225 652 9999